Sluníčko

Výchova


JAK VEDEME DĚTI

                       Přirozenou činností dítěte je hra. Hrou se dítě učí poznávat svět i samo sebe. Hra a smyslové poznávání poukazuje na nezastupitelnost všech stupňů okolních ekosystémů, pomocí hry a experimentů objevuje tajemství rostlin a přírodních principů, hrou poznává důležitost ohleduplnosti k okolnímu světu i kamarádům, učí se respektovat skutečnost, že svět je různorodý a pestrý. I proto se ŠVP jmenuje Vzdělávání malých lidiček, aneb hrajeme si celý rok.

            Hra má za úkol vést dítě ke zvídavosti v poznávání, učit samostatnému myšlení při řešení problémových situací, vést k zodpovědnosti za své chování a sebejistotě, vytvořit základy budoucí lidské osobnosti. Za přispění dětí samotných, vlastním podílem na řešení většiny situací, úměrně individuálním schopnostem, se tvoří bezpečná a přátelská atmosféru v kolektivu a v celém ovzduší školy, podporují se kamarádské vztahy. Snažíme se omezit předávání hotových informací, vést dítě k aktivní účasti na dění okolo něho.

            Vzdělávání dítěte a rozvoj dětské osobnosti je přirozený proces, který se uskutečňuje během veškerého dění v MŠ. Aktivity dětí jsou buď zcela spontánní, nebo řízené, a to se snahou o vyváženost těchto procesů. Metody a formy práce jsou odpovídající předškolnímu věku. Důležité je prožitkové a kooperativní učení hrou, jak bylo poznamenáno výše.

            Přestože je dětský kolektiv složený ze všech věkových kategorií předškolního věku, vzdělávací postupy respektují věkové a individuální možnosti dětí. Věkově smíšené prostředí vytváří dobré předpoklady ke spontánnímu sociálnímu učení, při kterém děti přirozeně napodobují vzory chování dospělých i ostatních v kolektivu.

V tomto školním roce pracují s dětmi i nadále 4  pedagogické pracovnice.

Pedagog v naší MŠ předkládá dětem vzdělávací nabídku, nesnaží se děti úkolovat, ale snaží se získat dítě k aktivní účasti na činnostech v různých oblastech podle tohoto programu. Musí využít své pedagogické zkušenosti, motivovat a být průvodcem na cestě k poznávání a objevování. Na tento postup musí být dobře připraven, proto ho promýšlí dopředu, připravuje, spolupracuje s ostatními pracovníky školy, hodnotí úspěchy své práce a sleduje úspěchy dětí v zamýšleném postupu. Jeho hlavním cílem je děti vést po cestě rozvoje jejich osobností a být jim na této cestě nápomocen.