Sluníčko

Školní řád


Školní řád Mateřská škola, Neděliště

 

Ředitelka školy Ing. Miroslava Karešová / v době nepřítomnosti zastupuje učitelka Iva Zmrzlíková/

Adresa školy Josefa Košťála 70, 503 12 Neděliště

Telefon - 495426134, e-mail – ms.nedeliste@seznam.cz,

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění novel, vydává ředitelka školy  po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

Školní řád upravuje:

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).
 • Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona).
 • Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona).
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 • Podmínky zajištění ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)
 • Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona).
 • Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 30 odst. 3 školského zákona).

 

Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, podporuje a doplňuje rodinnou výchovu. Vede dítě k tomu, aby po absolvování tohoto vzdělávání bylo relativně samostatnou osobností, která bude schopna zvládat požadavky dalšího života, které na ni budou kladeny, a to jak v rodinném, školním i dalším prostředí. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání . Školní vzdělávací program s názvem Vzdělávání malých lidiček je rodičovské veřejnosti přístupný v mezipatře budovy.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

Práva dítěte:

 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).
 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 • Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
 • Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

Povinnosti dítěte:

 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
 • Dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.
 • Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

Zákonní zástupci mají právo:

 • Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 • Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
 • Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 • Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.
 • Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
 • Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • Zákonný zástupce má právo projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 • Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
 • Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost respektovat podmínky docházky dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání
 • Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnou předškolní docházku do MŠ v rozsahu nejméně 4 hodin denně, omluví předem známou i nenadálou absenci dítěte na vzdělávání. Omluva známá bude písemně zachycena na jednoduché omluvence, které jsou na přístupném místě v přízemí, a to předem, nebo dodatečně, v co nejkratším termínu. Nenadálá nepřítomnost obvyklým postupem telefonicky a s dodatečným dodáním písemné omluvenky, opět bezprostředně po absenci.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 • Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • S podněty, připomínkami, žádostmi, individuálními či dalšími problémy se zákonní zástupci obrací k ředitelce školy. V případě potřeby je možnost sjednat termín setkání, na kterém bude záležitost projednána. V případě aktuální potřeby konzultace výchovně vzdělávacích postupů, koordinace vzájemné spolupráce se obrací bezprostředně na pedagoga, se kterým potřebuje záležitost konzultovat.

 

 

Provoz a vnitřní režim MŠ

 • Celodenní provoz MŠ je od 6.30 do 16.15hod
 • Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.15hod., děti plnící povinnou předškolní docházku do 7.45hod, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Budova je uzamčena, vchody střeženy kamerami, přístup je umožněn po zazvonění u hlavního vchodu.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinny oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00, a to telefonicky, osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.
 • Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v přízemí budovy. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.
 • Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Organizace dne

 1. třída, mladší a střední věková skupina dětí

 

  6.30 – 9.10………scházení dětí do MŠ, volné hry, individuální péče pro děti se

                         specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zacílené řízené činnosti,

                         ranní pohybová chvilka, dopolední svačina, jazykové chvilky, interaktivní hry,

                          příprava na pobyt venku                             

  9.10 – 11.15 …… pobyt venku, příprava na oběd

11.15 – 11.50……  oběd

11.50 – 14.20……  příprava na odpočinek, odchod z MŠ, odpočinek

14.20 – 14.45……  hygiena, svačina

14.45 – 16.15……  odpolední zájmové činnosti, rozcházení domů

 

        2. třída, střední a předškolní věková skupina dětí

 

  6.30 -    9.25..........scházení do MŠ, do 8.15 hod, do 7.45hod předškoláci

                              péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zacílené

                              činnosti, činnosti s předškoláky, ranní pohybová chvilka, dopolední

                              svačina, jazykové chvilky, interaktivní hry, příprava na pobyt venku

  9.25  - 11.30.........pobyt venku, příprava na oběd

11.30 -  12.00.........oběd, příprava na odpočinek

12.00 – 14.00 ……..  relaxace, hry, didaktické a odpočinkové činnosti, odchod z MŠ

14.20 – 14.45……..... hygiena, svačina

14.45 – 16.15……....  odpolední zájmové činnosti, odchod z MŠ

      

 • Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.
 • Režim dne může být upraven podle programu a aktuálních potřeb dětí.
 • Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 
 • Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se didaktické aktivity přesouvají podle možností ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.
 • Po obědě je vymezena doba na odpočinek, spánek. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Děti předškolního věku a s nižší potřebou spánku mohou tento čas využít ke klidovým činnostem podle možností. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.
 • Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.
 • Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou … (písemné sdělením na nástěnkách,webu,ústní sdělením pedagogickým pracovníkem).
 • Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá v případě potřeby zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

Organizace stravování dětí

 • Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn v přízemí školy.
 • Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 • Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8.00 hodin
 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.
 • Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky u vedoucí školní jídelny, na webu, osobně podle možností zákon. zástupce. Neodhlášené obědy propadají.
 • Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, ostatním dětem pomáhá učitelka podle individuální potřeby.

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy, a to v rámci období od 2. do 16.5. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou oznámení v MŠ, na veřejné tabuli MŠ v obci a okolních obcí, na webu, prostřednictvím regionálního tisku v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, jestliže to umožňuje kapacita školy.
 • Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout a vyplnit v den zápisu v mateřské škole. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. S ředitelem dohodnou způsob docházky, případně formu vzdělávání.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání, následně děti, které dosáhnou věku 4 let. Děti netříleté, které jsou přijaty k docházce do MŠ zvládají základní hygienické návyky, po dohodě se zákonnými zástupci mohou společně s nimi projít adaptačním obdobím, než zcela zvládnou samostatný pobyt v MŠ.
 • Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, se kterými jsou uchazeči o přijetí seznámeni při zápisu. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

Povinné předškolní vzdělávání

 • Od 1.9.2017 podle §34 odst.1 školského zákona platí povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, není-li stanoveno jinak. Dítě je k této docházce přijímáno na základě žádosti o přijetí v období zápisu do MŠ Neděliště jako do své spádové školy, pokud nezvolí školu jinou nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Přijaty mohou být i děti z jiných spádových oblastí, pokud to umožní kapacita školy a přijetí dětí spádově do MŠ náležící.
 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, termín jarních prázdnin je dán sídlem MŠ v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Dítě má i v období prázdnin právo vzdělávat se v MŠ po celou dobu provozu.
 • Nepřítomnost dítěte během běžné docházky je třeba doložit zdůvodněním této nepřítomnosti do tří dnů.
 • Individuální vzdělávání dítěte – povinné předškolní vzdělávání může být realizováno v odůvodněných případech individuálním způsobem, pokud se tak zákonný zástupce rozhodne. Dítě je zapsáno k docházce do MŠ. Požadavek vzdělávat dítě individuálně oznámí 3 měsíce před počátkem školního roku, kdy má být dítě zařazeno do povinného předškolního vzdělávání / do konce května/ ředitelce školy. V průběhu školního roku lze plnit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce školy.
 • Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je vzděláváno individuálně, oblasti, ve kterých se dítě bude vzdělávat, ty vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. MŠ je nápomocna v případě zájmu zákonného zástupce poradenstvím a doporučeními při tomto procesu.
 • Mateřská škola ověřuje úroveň tohoto individuálního vzdělávacího postupu. Ověření proběhne během měsíce listopadu, náhradním termínem je měsíc prosinec do období vánočních prázdnin na základě dohody na konkrétním termínu se zákonným zástupcem. Ověření proběhne v mateřské škole za účasti ředitelky a pedagoga formou stejných postupů a metod jako u dalších dětí vzdělávaných v MŠ – didaktické hry, testy, grafomotorické listy, kresba, stříhání atd. Cílem bude zjistit dovednosti dítěte v souladu s postupem k očekávaným kompetencím podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní období. Výsledky ověření budou zaznamenány a vloženy do portfolia dítěte, zároveň budou se zákonným zástupcem konzultovány další postupy.
 • Dalším termínem ověření bude konec března /náhradní termín do poloviny dubna/, dále měsíc červen.
 • Pokud zákonný zástupce nezajistí přítomnost dítěte na toto ověření osvojení očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, může ředitel školy ukončit individuální vzdělávání dítěte ve správním řízení. Dítě pokračuje den po doručení tohoto rozhodnutí v běžné docházce do mateřské školy.
 • Distanční výuka pro předškoláky

  Mateřská škola poskytuje distanční výuku pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tato forma výuky nastupuje v případě, že do MŠ se nemůže dostavit více jak polovina dětí, kterých se předškolní vzdělávání týká, to je dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

  Forma distanční výuky souvisí s individuálními potřebami a možnostmi dítěte a jeho zákonných zástupců. Rámcové informace k výuce v týdnu jsou zveřejňovány na webu školy. Adresná zadání a jejich předání mezi školou a zákonnými zástupci probíhají na základě individuální dohody, nejčastěji elektronickým kontaktem, předání osobní formou ve škole.

  Distanční výuka probíhá v období mimořádných situací, zvýšené nemocnosti, dlouhodobé nepřítomnosti dětí za podmínek uvedených na počátku.

 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

 • Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

Evidence dítěte (školní matrika)

 • Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.
 • Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 • Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

 

 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na nástěnce v přízemí MŠ.

 

Úplata za školní stravování dětí

 • Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v chodbě MŠ – Stravování.

 

Způsob platby

 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

 • Všechny platby probíhají buď v hotovosti u vedoucí školní jídelny, nebo bezhotovostně na účet školy

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci.. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 • V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně.
 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
 • Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.
 • Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.
 • Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

 

Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
 • Preventivní program je podrobně rozpracován jako součást Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
 • S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

 

Potřeby dětí při pobytu v MŠ

V době pobytu v MŠ děti potřebují

 • svůj hrneček, který si poznají
 • oblečení do třídy, pyžamko, bačkory, halenu či zástěru na výtvarné činnosti
 • náhradní spodní prádlo, ponožky nebo punčocháče
 • sportovní oděv a obuv, vše vhodné na pobyty venku v přírodě i pro případ vlhka a mokra
 • pláštěnku
 • předškolní děti svůj polštářek k odpolední relaxaci

 

Vše je doporučeno označit monogramem pro snadnou identifikaci při záměně.

 

 

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2022

 

 

Vydala ředitelka školy: Jana Brátová