Sluníčko

Řád jídelny


 

Vnitřní řád Školní jídelny MŠ Neděliště

 

 

Školní jídelna MŠ Neděliště, Jos.Košťála 70 Neděliště, 503 12

tel.495426134, mail  ms.nedeliste@seznam.cz

 

 

Vnitřní řád školní jídelny  je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásaákonem č. 561/2004

* Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškoudách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů

*nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpis

  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

Tyto uvedené vyhlášky jsou k dispozici u vedoucí školního stravování.

 

S  vnitřním řádem školní jídelny  jsou rodiče seznámeni prostřednictvím nástěnek v přízemí budovy Mš , dále prostřednictvím webových stránek školy a na informativních schůzkách.

Školní jídelna je v provozu od 6.30 hod, vedoucí školního stravování je přítomna od 7.00hod do 15.00 hod.

 

Časové rozvržení stravování během dne

dopolední svačina zpravidla od 8.20 hod

oběd zpravidla od 11.15 hod

odpolední svačina od 14.30

 

                 Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců dětí

 Ve školní jídelně se strávníci chovají slušně, dodržují pravidla kulturního chování a stolování, respektují pokyny pedagogů a kuchařek

Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnkách a na webových stránkách školy je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

 

  Organizace stravování

Jídlo se dětem podává v jídelně.  Strávníkům MŠ je vydávána přesnídávka, kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert a svačina. Na požádání je možno stravu přidat.Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst..Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled. Za čistotu stolů a podlah odpovídají uklízečky. Úklid ve školní jídelně je zajišťován  průběžně během dne.

                                    Výdej obědů do skleněných nádob je zakázán.

 

Platba stravného

 

Placení se provádí předem, částku za stravné je třeba uhradit vždy na začátku měsíce.

Platbu je možno uhradit osobně u vedoucí stravování nebo převodem na účet MŠ,číslo účtu-181897258/0300. Případné dotazy ke stravování a jeho platbě je možno konzultovat osobně s vedoucí stravování nebo telefonicky ve výše uvedené době.

Za finanční částky, svěřené rodiči dětem k úhradě stravného, zodpovídají rodiče.

 

Odhlašování stravného

Odhlašování se provádí osobně nebo telefonicky vždy do 8,00hodiny ráno téhož dne na tel. číslech 495426134 a 731083470.

Odhlášení provedené po osmé hodině se vztahuje až na následující den, rodiče ale mají nárok na odebrání oběda tento den do vlastních jídlonosičů.

Výdej může proběhnout v době od 12.00 do 12.30 hod.Nahlášení dítěte do školky se provádí den předem na výše uvedených číslech do 12.00hodin,na pondělí nahlásit už v pátek!

Peníze za odhlášené stravné se odečítají ihned při platbě za další měsíc.

Při neomluvené absenci se stravné dále započítává a zároveň má ŠJ právo naúčtovat i provozní náklady!

Do prostoru školní jídelny nemají přístup nepovolané osoby.

 

 Skladba jídelníčku

 Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem potravin .

Jídelní lístek je vyvěšován pravidelně na nástěnce v přízemí budovy MŠ.

V současné době neposkytujeme dietní stravování.

 

                Ceny stravného dle věkových kategorií + pitný režim

 dopolední svačina      do 6 let.….......11,-kč   

 oběd                         do 6 let ........29,-kč 

odpolední svačina      do 6let .............10,-kč

stravné a pitný režim za celý den .....  50,-Kč 

 

dopolední svačina    7-10-let ...............12,-kč

 oběd                        7-10-let ..............31,-kč

odpolední svačina    7-10let..................10,-kč

stravné a pitný řežim za celý den  ........53,-kč

             

                                       Bezpečnost a ochrana zdraví

 Za bezpečnost dětí ve školní jídelně zodpovídá v plné míře dozor.

Úrazy a nevolnost jsou řešeny okamžitě. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají ve školní jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu.

Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitel školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

 

 Ochrana majetku školy

 Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

 

  Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny .

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny , pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

 

Při stravování je zajištěna ochrana a bezpečnost dětí.

 

vedoucí stravování  Věra Ponikelská

 

 

V Nedělištích dne  1.9.2022                                        platnost řádu – školní rok 2022/2023

  Aktualizace cen stravného 2.1.2023