Sluníčko

Příjem dětí do MŠ


Přijímání dětí do MŠ

 • Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy, a to v rámci období od 2. do 16.5. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou oznámení v MŠ, na veřejné tabuli MŠ v obci a okolních obcí, na webu, prostřednictvím regionálního tisku v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, jestliže to umožňuje kapacita školy.
 • Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout a vyplnit v den zápisu v mateřské škole. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. S ředitelem dohodnou způsob docházky, případně formu vzdělávání.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nastupující k povinnému předškolnímu vzdělávání, následně děti, které dosáhnou věku 4 let. Děti netříleté, které jsou přijaty k docházce do MŠ zvládají základní hygienické návyky, po dohodě se zákonnými zástupci mohou společně s nimi projít adaptačním obdobím, než zcela zvládnou samostatný pobyt v MŠ.
 • Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Ředitel školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, se kterými jsou uchazeči o přijetí seznámeni při zápisu. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.
 • Pokud to umožňuje kapacita MŠ, mohou být přijímány i děti, které podají žádost o přijetí během školního roku.

 

 

Adaptační program pro děti nově příchozí, či další, u kterých se projevují  problémy se zařazením do kolektivu

 • Tento program je určen pro děti, které poprvé vstupují do MŠ a projeví se u nich větší problémy s adaptací na prostředí dětského kolektivu. Stejně tak je určen pro další, které přicházejí po delší nepřítomnosti a potřebují určitou dobu pro obnovení kontaktů s kolektivem atd.
 • Počátek realizace určuje příchod a projevy dítěte v MŠ, ukončení je dáno potřebami dítěte a jeho zvládnutím pobytu v MŠ.
 • Podmínkou realizace je spolupráce zákonného zástupce dítěte s pedagogy. Základem je vzájemná konzultace potřeb dítěte, stanovení pravidel spolupráce při realizace a jejich respektování.

Program dává tyto možnosti

 • Vzájemná dohoda o vstupu či odchodu dítěte do MŠ a z MŠ v rámci požadavků Školního řádu a školního vzdělávacího programu.
 • Pobyt zákonného zástupce s dítětem v MŠ po dohodnutou dobu. Délka tohoto pobytu vychází z domluvy pedagoga a zástupce, respektuje Školní řád, nedojde k omezení podmínek pobytu ostatních dětí a realizace probíhá podle dohody.
 • Konzultace a vyhodnocování projevů dítěte, na těchto závěrech další společný postup, který směřuje k postupnému zvládání pobytu v MŠ ve výsledku bez přítomnosti rodiče.
 • Případné potřeby a připomínky je možno podle potřeby konzultovat s ředitelkou školy.