Sluníčko

Netříleté děti v MŠ


Vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

 • Již několik let přijímá MŠ ke vzdělávání i děti ve věku do tří let.
 • Podmínkou jejich přijetí je individuální úroveň dětské osobnosti, přijímány jsou děti se zvládnutými základními hygienickými návyky a zvládnutými základy sebeobsluhy. Rovněž schopnost sociálního kontaktu s vrstevníky a zkušenosti v této oblasti jsou pro přijetí podstatné.
 • I v tomto školním roce jsou zde děti, které dosáhnou tří let během podzimu, jedno dítě až v pozdější době.
 • U těchto dětí jsou brány v úvahu specifika plynoucí z jejich věku, a to je potřeba silnější vazby na dospělou osobu, menší obratnost v oblasti hrubé i jemné motoriky, silnější potřeba vymezení vůči ostatním, menší ochota zapojovat se do kooperativních činností, potřeba silnější motivace, kratší udržení pozornosti při zacílené řízené činnosti atd.
 • Děti jsou vzdělávány ve stejných vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a rozvedených ve Školním vzdělávacím programu. Stejné jsou i hlavní principy a rámcové cíle vzdělávání. Vedení těchto dětí však bere ohled na specifika jejich věku a má je převést postupně na cestu ke klíčovým kompetencím, které udává Rámcový vzdělávací program pro předškolní věk.

 

Podmínky, které škola tvoří pro tyto děti, kromě těch, které jsou stanoveny v části Podmínky vzdělávání

 • Pravidelně se opakující denní režim se stanovenými pravidly, které jsou srozumitelné i této věkové skupině.
 • Nabídka dalších činností při řízených aktivitách celé skupiny dětí v momentě, kdy pozornost nejmladších dětí upadá.
 • Nabídka alternativní činnosti při nezájmu dítěte o aktivitu se skupinou dětí.
 • Možnost intenzivnějšího kontaktu s dospělým během veškerých aktivit dětí.
 • Větší individuální přístup při hře.
 • Hračky a pomůcky, které splňují i bezpečnostní požadavky, určené pro nejmladší věkovou skupinu.
 • Bezpečné uložení hraček a pomůcek drobnějšího charakteru, které používají starší děti.
 • Prostor dostatečně velký pro volný pohyb těchto dětí.
 • Motivace starších dětí k ohleduplnému a nápomocnému přístupu během veškerých činností během dne.
 • Zajištění dostatečných adaptačních podmínek s případnou účastí rodičů, upravenou délkou pobytu podle potřeby dítěte.
 • Odpovídající podmínky pro osobní hygienu, pomoc při sebeobsluze.