Sluníčko

Den v MŠ


Organizace dne v MŠ Neděliště

Denní řád – časové členění aktivit

 

  6.30   –    8.35    -       scházení dětí do MŠ,volné hry,individ.péče pro děti se specifickými         

                                   potřebami a předškoláky, didakticky zacílené řízené činnosti         

  8.35   –    9.00    -       dopolední svačina

  9.00   –    9.25    -       jazykové chvilky, interaktivní hry, příprava na pobyt venku                     

  9.25   –  11.30    -       pobyt venku, příprava na oběd

11.30   –  12.00    -       oběd

12.00   –  14.20    -       příprava na odpočinek, odchod z MŠ, odpočinek, relaxační činnosti

14.20   –  14.45    -       svačina

14.45   –  16.15    -       odpolední zájmové činnosti, rozcházení

 

Denní řád platí pro obě třídy s tím, že třída mladších dětí odchází o 15min dříve na dopolední svačinu, veškeré aktivity včetně odchodu k odpočinku jsou o tuto čtvrthodinu posunuty napřed. Vstávání po odpočinku je již společné.

 

  • Denní řád je pružný a přizpůsobuje se aktuálním možnostem a potřebám dětí. Důležitou zásadou při postupu podle něj je nestresovat děti spěchem, např. v počátcích školního roku, během adaptace nových a mladších dětí.
  • Děti se scházejí do MŠ do 8.15hod, děti s povinnou předškolní docházkou do7.45hod. V 8.15 odcházejí děti nejmladší věkové skupiny do své třídy a věnují se činnostem podle svého časového rozvrhu.
  • Během dopoledne mají děti možnost skupinové i individuální hry podle vlastního výběru s možností přerušení hry, jejího dokončení podle podmínek odpoledne či další den.
  • Účastní se řízených aktivit podle plánů ŠVP a přípravy učitelek, individuálnímu vedení, které vychází z jejich potřeb. Při těchto vzdělávacích činnostech jsou vedeny k samostatnému přemýšlení, řešení situací, hledání odpovědí, ke spolupráci ve skupině, k vzájemné pomoci, ohleduplnosti k ostatním. Délka účasti na činnosti souvisí se zájmem o ni, snaze o dokončení díla, individuálním tempem. Během všech aktivit se děti učí respektovat určitá pravidla chování v kolektivu a v MŠ vůbec, se kterými se postupně seznamují od počátku vstupu do MŠ.
  • Pravidelně každý den je zařazena pohybová chvilka, jednou týdně delší tělesné cvičení. Pohybové aktivity mohou probíhat v pohybové místnosti, která je na tyto činnosti vybavena. Při vyhovujících klimatických podmínkách se mohou přesunout na zahradu.
  • Pobyt dětí venku souvisí opět s plánovanými aktivitami, např. pozorování, experiment, je určen i k volným pohybovým hrám, řízeným pohybovým hrám a to jak mimo MŠ, tak na školní zahradě.
  • Během podávání oběda i dalšího jídla jsou děti postupně vedeny k samostatnosti. Nejmladším dětem pomáhají učitelky, starší děti se učí samostatné sebeobsluze. Podle individuálních schopností a zájmu děti dostávají nejen lžíci, ale i celý příbor a učí se s ním zacházet za pomoci učitelky. I během stolování jsou děti vedeny k vzájemné pomoci.
  • Po obědě odcházejí do ložnice odpočívat všechny děti. Odpočinek předškoláků je zkrácen, po jeho uplynutí se děti mohou věnovat klidovým tvořivým aktivitám, relaxačním činnostem, jsou vedeny k ohleduplnému chování vůči ostatním odpočívajícím dětem na lehátkách.