Sluníčko

Den v MŠ


 

Organizace dne v MŠ

střední a předškolní skupina dětí

  6.30   –    9.25    -       scházení dětí do MŠ, volné hry, individuální péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, s předškoláky, didakticky cílené činnosti, pohybová chvilka, dopolední svačina, jazykové chvilky, interaktivní hry, příprava na pobyt venku                                                

  9.25   –  11.30    -       pobyt venku, příprava na oběd

11.30   –  12.00    -       oběd

12.00   –  14.20    -       příprava na odpočinek, odchod z MŠ, odpočinek, relaxační činnosti

14.20   –  14.45    -       svačina

14.45   –  16.15    -       odpolední zájmové činnosti, rozcházení

 

mladší a střední věková skupina dětí

  6.30 – 9.10        -  scházení dětí do MŠ, volné hry, individuální péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zacílené řízené činnosti, ranní pohybová chvilka, dopolední svačina, jazykové chvilky, interaktivní hry, příprava na pobyt venku
 

  9.10 – 11.15    -   pobyt venku, příprava na oběd

11.15 – 11.50    -   oběd

11.50 – 14.20      -     příprava na odpočinek, odchod z MŠ, odpočinek, relaxační činnosti

14.20 – 14.45    -   hygiena, svačina

14.45 – 16.15    -   odpolední zájmové činnosti, rozcházení domů

 

  • Denní řád je pružný a přizpůsobuje se aktuálním možnostem a potřebám dětí. Důležitou zásadou při postupu podle něj je nestresovat děti spěchem, např. v počátcích školního roku, během adaptace nových a mladších dětí.
  • Děti se scházejí do MŠ od 6.30 do 8.15hod, děti s povinnou předškolní docházkou do 7.45hod.
  • Během dopoledne mají děti možnost skupinové i individuální hry podle vlastního výběru s možností přerušení hry, jejího dokončení podle podmínek odpoledne či další den.
  • Účastní se řízených aktivit podle plánů ŠVP a přípravy učitelek, individuálnímu vedení, které vychází z jejich potřeb. Při těchto vzdělávacích činnostech jsou vedeny k samostatnému přemýšlení, řešení situací, hledání odpovědí, ke spolupráci ve skupině, k vzájemné pomoci, ohleduplnosti k ostatním. Délka účasti na činnosti souvisí se zájmem o ni, snaze o dokončení díla, individuálním tempem. Během všech aktivit se děti učí respektovat určitá pravidla chování v kolektivu a v MŠ vůbec, se kterými se postupně seznamují od počátku vstupu do MŠ.
  • Pravidelně každý den je zařazena pohybová chvilka, jednou týdně delší tělesné cvičení. Pohybové aktivity mohou probíhat v pohybové místnosti, která je na tyto činnosti vybavena. Při vyhovujících klimatických podmínkách se mohou přesunout na zahradu.
  • Pobyt dětí venku souvisí opět s plánovanými aktivitami, např. pozorování, experiment, je určen i k volným pohybovým hrám, řízeným pohybovým hrám a to jak mimo MŠ, tak na školní zahradě.
  • Během podávání oběda i dalšího jídla jsou děti postupně vedeny k samostatnosti. Nejmladším dětem pomáhají učitelky, starší děti se učí samostatné sebeobsluze. Podle individuálních schopností a zájmu děti dostávají nejen lžíci, ale i celý příbor a učí se s ním zacházet za pomoci učitelky. I během stolování jsou děti vedeny k vzájemné pomoci.
  • Po obědě odcházejí do ložnice odpočívat mladší děti. Děti, které nemají potřebu spánku po celou dobu odpočinku, mohou se věnovat relaxačním činnostem s ohledem na děti odpočívající. Odpočinek předškoláků je zkrácen, probíhá v jejich třídě, po jeho uplynutí se děti mohou věnovat klidovým tvořivým aktivitám, relaxačním činnostem, jsou vedeny k ohleduplnému chování vůči ostatním odpočívajícím dětem.