Sluníčko

Charakteristika ŠVP


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a nese název VZDĚLÁVÁNÍ MALÝCH LIDIČEK.

V rámci tohoto materiálu je dítě vedeno tak, aby na konci předškolního věku bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnosti očekávají.

Celé okolí školy, to znamená přírodní prostředí venkova, to je studnice nápadů pro práci s dětmi, přirozená výzva k hlavnímu zaměření činností. Vzdělávací program se snaží tyto podmínky přirozeně respektovat a co možná nejvíce využít ve své hlavní orientaci.

Školní program vychází tematický od nejtěsnějšího okolí dítěte směrem k vnějšímu světu, od vlastní osoby ke vztahům k okolí, přičemž určitá témata jsou zvýrazněna. Týká se to vztahu dítěte k přírodě a k dospělým i vrstevníkům v jeho světě.

Škola má vypracován podle  rámcových materiálů a charakteristik i roční projekty s konkrétní náplní, které vychází z věkových možností dětí. Budu šikovný, zvládnu to sám, název projektu 1. třídy nejmladší a střední věkové skupiny. Bude rozšiřovat a budovat dovednosti dětí po stránce sebeobsluhy, osobních hygienických a zdravotních návyků, bude rozvíjet jeho sebedůvěru, vůli i samostatnost ve všech částech dětské osobnosti.

Projekt 2. třídy nese název Země česká, domov můj. Jeho cílem je budovat povědomí dětí o svém domově, o zemi, kde máme své nejbližší, kde to známe zatím nejlépe. Seznamovat děti s nejzákladnějšími informacemi např. o přírodě, památkách, životě v naší zemi atd.

Projektům je každý měsíc pravidelně věnován nejčastěji týden, podle potřeby i déle.

Ke školnímu programu náleží i rámcový plán činností na školní zahradě pro celý rok. Tyto činnosti souvisí se vzdělávacími plány, doplňují je praktickými aktivitami, eperimentem, zacíleným pozorováním, motivovanou hrou atd.

Přirozeným způsobem se školní vzdělávací program člení podle čtyř ročních období. To vychází z postupu dění a změn v běžném životě dítěte a jeho okolí.

Činnosti podle školního vzdělávacího programu jsou plánovány na měsíc předem, konkrétní témata v týdenních intervalech. Jednotlivé oblasti, témata a činnosti v programu se vzájemně prolínají, doplňují, navazují na sebe a souvisí spolu.

Školní vzdělávací program je otevřený materiál, který může být obohacován v průběhu roku podle momentální situace, která k tomu může být dostatečnou motivací. Neměnné však zůstává hlavní ideové zaměření.

Konkrétní práce s  tématy se objevuje na webu v aktuálních informacích.

 

 ŠVP obsahuje tyto vzdělávací bloky

OBRATNÝ JAKO VEVERKA

Vzdělávání v oblasti biologické si klade za cíl rozvoj tělesné zdatnosti, fyzické pohody, pohybové a manipulační dovednosti, zdravotní kultury, podporuje růst dítěte a vede je ke zdravým životním návykům a postojům, učí dovednostem v sebeobsluze, procvičuje koordinaci motoriky atd. Realizuje se během různých činností během dne, při každodenních pohybových chvilkách, při pobytu dítěte venku, při cílených tělovýchovných aktivitách během týdne. Pro pohybové činnosti a hry je využíván podle počasí také prostor zahrady, ale i vhodná místa mimo území mateřské školy.

 

SVĚT KOLEM NÁS

Tento široký tematický okruh má za úkol položit základy znalostí dítěte o světě kolem něho, o dění v něm. Skládá se z několika podtémat, které opět vycházejí z ročních období a dále ze samé podstaty dětské osobnosti. Postupuje od seznamování s nejbližším okolím dítěte směrem k okolnímu světu a se zákonitostmi v něm.

Oblasti tohoto vzdělávacího bloku:

1) Já a rodina

2) Naše školka a místo, kde žiji

3) Zázraky každý den

4) Věci kolem nás

5) Hrajeme si a přemýšlíme

6) Babička vypravuje

 

POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU

Téma věnované rozvoji jazyka, vyjadřovacích schopností a získávání prvních hlubších kontaktů s literárním uměním.

 

ŠIKULA

Téma zabývající se rozšiřováním praktickými dovednostmi při práci s nejrůznějšími materiály.

 

RADUJEME SE A TVOŘÍME

Téma věnované činnostem výtvarným a hudebně pohybovým.

 

JÁ A DRUZÍ

Téma, které se věnuje rozvoji dětské osobnosti po stránce emoční. Klade si za cíl rozvíjet děti v oblasti mezilidských vztahů, pomoci při zařazování do dětského kolektivu, budovat v něm kamarádské vztahy, obstát v nárocích, které na ně klade kontakt s ostatními lidmi. Učí je také poznávat sebe sama i druhé. Má postupně nastolit bezpečné a pohodové ovzduší, které se vyznačuje nenásilím a soucítěním a respektem k druhým. Realizuje se formou her při nejrůznějších vhodných příležitostech. Hry s cílem dosažení určitých výsledků se zařazují plánovitě několikrát týdně, pokud je to možné nejlépe každý den. Hry je možno opakovat podle dosažených výsledků a podle oblíbenosti u dětí. Hrají se ve skupinách i s celým kolektivem, účast na hře nelze vynucovat. Mohou být také zařazeny jako metodický postup při určitých činnostech u jiných témat tohoto plánu. Postupně se hry stávají zcela přirozenou součástí denních činností dětí. Hry jsou rozděleny podle svého zaměření, postupují od jednodušších ke složitějším zároveň s postupem roku a rozvojem dětské osobnosti. Zároveň je možno zařazovat hry smyslové určené k rozvoji všech dětských smyslů.

 

VESELÉ BREPTÁNÍ

Téma, které si neklade za cíl nápravu řečových vad dětí, ale má za úkol působit jako prevence vadné výslovnosti a v první řadě jako nástroj k rozšiřování dětské dovednosti ve vyjadřování, používání mluvidel. Soustředí se na procvičování hospodaření s dechem při mluvě, gymnastiku mluvidel, procvičování výslovnosti, pěstování citu pro rytmus a melodii jazyka, procvičování jemné rozlišovací schopnosti sluchu, rozšiřování slovní zásoby. Všechny tyto aktivity probíhají formou krátkých hravých chvilek zařazovaných při různých denních příležitostech, spojují se s pohybem, hudbou, obrázky, knihami a dalším motivačním materiálem. Každá chvilka obsahuje krátce něco z každé této části, při čemž na určitou oblast je soustředěna širší pozornost podle potřeb dětí a úvahy pedagoga.

 

 NEPOSEDNÁ TUŽKA

Činnosti vedoucí k přípravě na psaní a sloužící k rozvoji zrakové a pohybové koordinace.

 

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v MŠ Neděliště jako priorita vzdělávacího úsilí mateřské školy

Protože mateřská škola je umístěna na venkově, je ekologická výchova, poznávání přírodního prostředí přirozenou a základní součástí vzdělávání předškolních dětí. Toto učení probíhá způsobem, který okolí mateřské školy nabízí, to je prožitkovým učením, pozorováním a poznáváním přímo v přírodě, hrou a postupným zpřístupňováním pochopení dění v přírodním prostředí, vzájemných souvislostí tohoto dění, pravidelné rytmy a opakování určitých procesů v přírodě.

Toto učení neopomíjí postavení člověka v přírodě, důležitost jeho chování v ní, ovlivňování přírody lidskou činností ať v kladném či záporném smyslu slova. Touto tematikou se zabývá blok s názvem Svět kolem nás, konkrétně téma Zázraky každý den. Důležitou součástí je i poznávání tradic našeho okolí, seznamování s historií života v něm a to prostředky, které jsou úměrné předškolnímu věku dětí. Touto tematikou se zabývá blok -  Babička vypravuje.

Mateřská škola, Neděliště je již několik let zapojena do sítě Mrkvička, která je vzdělávací a informační podporou pro MŠ v realizaci a naplňování environmentální oblasti Dítě a svět z RVP pro předškolní vzdělávání. Využívá metodických materiálů této sítě i vzdělávacích programů, které nabízí. Pedagogové se zapojují do vzdělávacích akcí Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory-Sever v Hradci Králové.

Orientace na environmentální vzdělávání souvisí i s druhou důležitou prioritou vzdělávací práce MŠ. Jedná se o vedení dětí k vzájemné toleranci a ohleduplnosti, vytváření klidového ovzduší v kolektivu, vedení k vzájemné spolupráci, k respektu určitých pravidel chování k druhým. To vše jako prevence nežádoucích projevů mezi dětmi a rozvoj sociálních dovedností. Tomuto tématu se věnuje celý blok vzdělávací nabídky pod názvem Já a druzí.

********************************************************************************

Úvod k ročnímu projektu MOJE RODINA

Roční projekt, součást našeho vzdělávacího plánu, nese název

 

MOJE RODINA

Vzdělávací cíle projektu

 • uvědomit si postupně význam rodiny a její důležitost v našem životě
 • osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování
  a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • rozvíjet a podporovat vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost apod.)
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální
 • rozvíjet kooperativní dovednosti
 • ochraňovat osobní soukromí a bezpečí ve vztazích
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti, rozvíjet schopnost projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • prohlubovat znalost a kontakt s místem a prostředím, ve kterém žijeme, a vytvářet pozitivní vztah k němu
 • osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči
  o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností
 • poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získávat relativní citovou samostatnost
 • rozvíjet schopnosti sebeovládání
 • rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

Způsob realizace ročního projektu Moje rodina

Jednotlivá témata projektu se budou postupně objevovat každý měsíc jako část vzdělávacích měsíčních náplní vzdělávání.

Zároveň se budou přirozeně prolínat i do dalších náplní měsíce, to znamená, že projekt není přísně omezen na týdenní období.

 

Témata v měsících budou tohoto zaměření

 • Září

Co je to rodina, kdo patří do mé rodiny

 • Říjen

Jak rodina žije, co potřebujeme k životu

 • Listopad

V rodině si pomáháme, co kdo doma dělá, co umí

 • Prosinec

Máme se všichni rádi, na nikoho nezapomínáme

 • Leden

Co dělají rodiče a další v rodině

 • Únor

Jdeme na návštěvu, pořádáme oslavu, jak se chovat

 • Březen

Nový člen rodiny

 • Duben

Dědeček a babička, pomoc starším a starších

 • Květen

Příbuzní a přátelé

 • Červen

Jedeme na dovolenou

 

Témata budou vždy k nalezení v měsíčním přehledu vzdělávacích záměrů našeho plánu. Při realizaci  požádáme o spolupráci i rodiče, babičky, dědečky atd. podle záměru projektu.