Sluníčko

Charakteristika MŠ


 

 CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.15 hod

 • V tomto školním roce 2021/22 zapsáno 27 dětí ve dvou věkově smíšených třídách, pracují s nimi 4 učitelky. Provozní zázemí zajišťují dvě pracovnice.
 • Mateřská škola v Nedělištích má za sebou mnohaletou vzdělávací tradici. Dříve sloužila jako škola základní. Ve druhé polovině sedmdesátých let zde byla zřízena škola mateřská, základní škola zanikla.
 • Budova MŠ se nachází na okraji vesnice při silnici na Sendražice. V blízkém okolí se nacházejí přírodní lokality různého charakteru/louky, les, úvozové cesty/, které umožňují realizaci hlavního vzdělávacího zaměření školy, to je vztah dítěte k přírodnímu prostředí.
 • Školou prošlo mnoho generací dětí předškolního věku, a to jak místních, tak z blízkého i vzdálenějšího okolí. Několik let sem dojížděly i děti z Hradce Králové. Mnoho rodičů z města bylo i přes náročnější podmínky dovozu nadšeno možností umístit děti do krásného venkovského prostředí.
 • Škola má kapacitu pro umístění 50 dětí. Za svoji existenci jako MŠ byla jak jednotřídní, tak dvoutřídní, podle aktuální demografické situace, v tomto školním roce jsou v provozu dvě třídy dětí. V jedné třídě jsou děti nejmladší a střední věkové skupiny, ve třídě druhé děti střední a předškolní skupiny.
 • Ke škole patří i prostorná zahrada s pískovištěm a dalším vybavením pro sportovní a vzdělávací aktivity.Zahrada je určena pouze pro využití mateřskou školou.
 • Budova MŠ je z bezpečnostních důvodů během dne uzavřena a vchody střeženy kamerami. Příchozí používají zvonku a vyčkají otevření.
 • Budova MŠ je jednopatrová.
 • Stravování dětí zajišťuje vlastní školní kuchyň v přízemí. Zde má škola i zázemí pro vlastní údržbu lůžkovin a ručníků. Přízemí obsahuje prostory jídelny, kuchyně, šatny, ložnice, sociální zařízení, dále sklad hraček pro venkovní použití, je zde vstup na školní zahradu.
 • V patře budovy se nachází 2 třídy, pohybová místnost, sociální zařízení, zázemí pro pedagogické pracovnice a ředitelna. Veškerý dětský nábytek ve škole je přizpůsoben věku dětí, a to s rozlišením pro mladší a starší věkové skupiny. Hračky a pomůcky ve třídách umožňují samostatný přístup dětí k nim, do bezpečné výšky jsou uloženy hračky, které nejsou určeny nejmladším dětem. Děti jsou postupně vedeny k jejich samostatnému ukládání na vymezená místa. Stejně tak mají děti možnost samostatného přístupu k materiálu k výtvarnému tvoření. I zde jsou vedeny k pravidlům zacházení s ním, a to i po stránce bezpečnosti. Samostatně mohou využívat i dětskou knihovnu. Dětská knihovna je bohatá, obsahuje dětskou naučnou literaturu,  klasickou i modernější beletrií a poezií, dětské časopisy. K dispozici je též koutek s PC, na něm děti pracují spolu s učitelkou v programech, které jsou didakticky zaměřené.
 • Pedagogické pracovnice spravují sklad didaktických pomůcek, který je průběžně rozšiřován a který umožňuje pestrou tvůrčí vzdělávací práci. K dispozici jsou rovněž kopírky, počítač s připojením k internetu. Toto zázemí je průběžně doplňováno a rozšiřováno s přihlédnutím k aktuálním potřebám dětí a vzdělávacích postupů.
 • Jako šatny pro odkládání oděvů dětí jsou zřízeny prostory chodeb. V přízemí na chodbě děti odkládají obuv, v patře má každé dítě svoji skříňku na oblečení.
 • K mateřské škole přiléhá pozemek velké školní zahrady, která prošla celkovou regenerací. Děti zde mají možnost získávat i první zkušenosti jako pěstitelé a zahradníci při péči o rostliny, hrabáním listí, sběrem plodů atd. Zahrada je velkým obohacením   školy v oblasti environmentálního vzdělávání. Školní vzdělávací program počítá s využitím těchto prostor k dalším vzdělávacím aktivitám, v době jarního a letního období přenesení velké části aktivit dětí ven. Zahrada se využívá i ke sportovním aktivitám, potřebné vybavení je uloženo v blízkém přízemním skladu - fotbalové branky, basketbalový koš atd. Na zahradě jsou ovocné stromy, vzrostlý ořech, objeví se zeleninový a květinový záhon. V letním období se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem vody.
 • Ve školní kuchyni je zařízení podle požadavků hygienické služby, postupně je doplňováno a nahrazováno veškeré zařízení, podle aktuálních potřeb tak, aby kuchyně dobře zvládala přípravu celodenního stravování.
 • Budova mateřské školy je prostorná, vybavení  pomůckami, hračkami a didaktickým materiálem je stále doplňováno podle aktuálních potřeb, zřizovatel vychází vstříc při zajišťování   potřeb v těchto oblastech.
 • Interiér je otevřený pro volnou manipulaci dětí s hračkami, děti zároveň tvoří i výtvarnou výzdobu celé školy. Pro další budoucnost je plánována postupná obnova nábytkového vybavení.
 • Vnitřní i venkovní prostory splňují nároky na bezproblémový pobyt dětí v této MŠ.

 

 

      

GDPR  

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich  osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

Mateřská škola, Neděliště, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky 6c6uz8m, emailem na adrese jana.brat@seznam.cz, nebo poštou na adrese Mateřská škola, Neděliště, Jos.Košťála 70, 503 12 Neděliště

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Zdeněk Kašpar, email: info@opz1866.cz

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona (školní matrika, doklady o přijímání dětí, průběh vzdělávání, docházka, stravování), podle zvláštních zákonů (podněty pro jednání OSPOD, podklady dětí pro vyšetření v PPP) a souhlasu (fotografie za účelem propagace školy a další).
 1. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem či není nutné ke splnění účelu (mzdy zaměstnanců, účetnictví).
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona a podle zvláštních zákonů.
 3. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 6. Máte právo: 
  •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,
  •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MŠ Bačetín jsou nepřesné),
  •  požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  •  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).